skip to Main Content

Bestuursverslag

Als bestuur van Utrecht Natuurlijk zijn wij trots op de prestaties van onze organisatie in 2016 waarmee onze jonge stichting weer verder is vormgegeven.

Samen met onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners hebben wij gewerkt aan het dichtbij brengen van natuur en milieu voor alle Utrechters.

Utrecht Natuurlijk exploiteert een 9-tal locaties zodanig dat deze laagdrempelig en met een mooie kwaliteit toegankelijk zijn voor Utrechters en hun kinderen. Samen werken wij aan een groene, gezonde en duurzame stad.

Door onze educatie-, recreatie- en communicatie-activiteiten leveren wij als organisatie een belangrijke bijdrage aan duurzaam opgroeien, leven, werken en recreëren in de stad. Dat vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van Utrechters.

Ons bestuur bestond in 2016 uit:

  • Nicoline Meijer (voorzitter)
  • Victor Pastoor (secretaris)
  • Stan Beelen (penningmeester)
  • Anneke van Veen
  • Bowine Wijffels
  • Koen Pijnenburg

Per 31 december 2016 is Koen Pijnenburg afgetreden als bestuurslid, Inmiddels is in zijn opvolging voorzien.

Hoewel onze organisatie voortkomt uit de gemeentelijke natuur- en milieusector met een rijk verleden en een eigen cultuur, leidt de verzelfstandiging tot een andere dynamiek in onderlinge samenwerking en in aansturing. Als bestuur zijn wij ons daarvan zeer bewust.

Daar het merendeel van de werkzaamheden die voor het verzelfstandiging noodzakelijk waren door het bestuur zijn afgerond, werd het tijd voor een evaluatie van het bestuurlijk proces. Wij hebben specifiek aandacht besteed aan het besturingsmodel en de wijze waarop wij de governance code toepassen. In dat kader hebben wij ook gesproken met de OR van de stichting. In de eerste helft van 2017 presenteren wij de resultaten van onze reflectie.

De begroting voor het boekjaar 2016 was vastgesteld op een operationeel resultaat van nihil. Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 134.947. De helft hiervan voegen wij toe aan de algemene reserve. De andere helft gebruiken wij als aanvullend frictiekostenbudget voor het afronden van de inrichting van de bedrijfsvoering. Het frictiekostenbudget dat bij de verzelfstandiging aan ons is toegekend, bleek hiertoe niet toereikend te zijn.

Opvallend is dat er meer projectinkomsten zijn gerealiseerd dan begroot. Utrecht Natuurlijk wordt ook door de gemeente vaker ingezet op duurzame en educatieve projecten buiten het basisprogramma dat al ten behoeve van het onderwijs wordt uitgevoerd.

De administratieve organisatie en interne beheersingsprocessen zijn in 2016 verder uitgewerkt. De financiële controle functie is dit jaar structureel georganiseerd en het inzicht op ieder noodzakelijk moment in de actuele financiële positie van Utrecht Natuurlijk is verbeterd.

Ons prudente beleggingsbeleid zetten wij voort. Voor zover er sprake is van tijdelijk overtollige liquide middelen worden deze aangehouden op spaarrekeningen. Wij beleggen niet en maken geen gebruik van financiële instrumenten.

Het fundament voor de organisatie ligt er en gelukkig zien wij in de organisatie ook beweging en de toenemende wens om de effectiviteit te vergroten en de benodigde vaardigheden daarvoor te mobiliseren. De uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers maakten ook duidelijk waar de leer- en verbeterpunten liggen. De bijzondere samenwerking tussen Steede Hoge Woerd, Podium Hoge Woerd, Museum Hoge Woerd en Castellum Café op het Castellum Hoge Woerd begint langzaam aan het niveau van een multifunctionele accommodatie te overstijgen. Wij besteden daaraan zorgvuldig aandacht in een bestuurlijk overleg met de betrokken partnerorganisaties.

Wat opvalt aan het werk van Utrecht Natuurlijk is het enorme bereik van het educatieprogramma. Aan de kwaliteit wordt uiteraard permanent gewerkt, maar de effectiviteit is groot gegeven de relatief geringe middelen (afgezet tegen de omvang van het te bereiken gebied en aantal leerlingen). Het educatieprogramma is inhoudelijk en qua omvang ook geschikt om in te zetten als cofinanciering voor projecten die Utrecht Natuurlijk uitvoert in het kader van het landelijk programma Duurzaam Door. Onze opdrachtgever, het gemeentebestuur, heeft terecht een reden om hier ook trots op te zijn.

Een uitgebreidere toelichting op de activiteiten in het boekjaar 2016 leest u in ons jaarverslag financieel jaarverslag 2016.

Utrecht Natuurlijk ligt op koers. Dat betekent niet dat er niets meer te ontwikkelen en te verbeteren valt. Integendeel, nu begint het pas echt. Onze organisatie en onze medewerkers en vrijwilligers staan midden in de maatschappij. Een maatschappij met een intense dynamiek als het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen, milieudoelstellingen en toenemende mondigheid van de Utrechters. Dat vraagt van Utrecht Natuurlijk een voortdurende alertheid en flexibiliteit. Een groot leermeester voor ons is de natuur zelf. Wij zien het enorme organisatie- en adaptatievermogen van de natuur en laten ons daardoor inspireren.

Back To Top