skip to Main Content

Ondernemingsraad

Met dit verslag legt de ondernemersraad (OR) van Utrecht Natuurlijk (UN) verantwoording af over haar functioneren in 2016. De OR van UN zet in voor de belangen van de medewerkers en wil bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling en gezonde bedrijfsvoering die bij UN hand in hand gaat met een plezierig werkklimaat. Dit doen we in dialoog met onze directeur, ons bestuur en de medewerkers van UN. De OR is er voor alle medewerkers.

Maaike Peltenburg, voorzitter

 

De OR in 2016

 • 2016 was ons eerste jaar als volwaardige OR. Dit kreeg onder meer zijn beslag door het vaststellen van ons definitief OR-reglement.
 • We hebben als OR ook een eigen OGSM.
 • We hebben een training gevolgd om als OR binnen UN beter te kunnen functioneren.
 • We hebben een goede start gemaakt met het inrichten onze OR Sharepointsite, op zo’n manier dat openbare OR informatie daar nu voor alle medewerkers toegankelijk is.

In de wet op de ondernemingsraden (WOR) is in artikel 24 vastgelegd dat de OR minimaal twee keer per jaar algemeen overleg voert met de bestuurder. We hebben twee artikel 24 overlegvergaderingen gevoerd waarbij we onder meer aandacht hebben gevraagd voor het tijdig regelen van opvolging voor onze directeur.

We zijn als OR tien keer bij elkaar geweest, hebben vijf maal overleg gevoerd met onze directeur en waren vertegenwoordigd op de heidagen. Een greep uit de onderwerpen waarvoor we ons hebben ingezet:

 • Medewerkers tevredenheidsonderzoek
  (waaruit o.a. bleek dat medewerkers vinden dat de OR goed functioneert, maar onvoldoende zichtbaar is)
 • Interne communicatie UN
 • Werkdruk
 • HR beleid
 • Klokkenluidersregeling
 • Beleid ongewenste omgangsvormen
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Gratificatiebeleid

De samenstelling van de OR bleef in 2016 ongewijzigd. De OR wordt gevormd door de volgende collega’s:

 • Maaike Peltenburg – Voorzitter
 • Elja Bos – Secretaris
 • Everhard van Veen – lid
 • Jeroen Onck- lid
 • Wim Vuik – lid

We hebben ons vast voorgenomen om in 2017 zichtbaar, proactief, kritisch en opbouwend een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Utrecht Natuurlijk.

Back To Top